Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Протоколи загальних зборів акціонерів  next  06.04.2015р. Протокол чергових загальних зборів від 03.04.2015р.


ПРОТОКОЛ

чергових загальних  зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«РЕБУС УКРАЇНА»

 (надалі - Товариство)

 

м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, к. 304                                                    «03»  квітня  2015 року

 

Час початку загальних зборів акціонерів: 12 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 30.03.2015 року.

 

Збори відкрив Голова Наглядової ради Товариства Назаров А.А., який повідомив присутніх про прийняття Наглядовою радою Товариства рішення (протокол засідання Наглядової ради б/н від 10.02.2015 року) про призначення реєстраційної комісії у складі:

Член реєстраційної комісії: Середа Наталія Апполінаріївна;

Член реєстраційної комісії: Назаров Андрій Анатолійович.

       

Назаров А.А. повідомив присутніх, що Головою реєстраційної комісії Товариства обрано Середу Наталію Апполінаріївну (протокол засідання Реєстраційної комісії б/н від 03.04.2015 року).

Підрахунок голосів до обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.

 

ЗАПРОШЕНІ: 

1.       Гуржий Наталія Анатоліївна – директор Товариства;

2.       Бондаренко Олег Володимирович – інженер - програміст Товариства;

3.       Самохвалов Дмитро Євгенійович – інженер - програміст Товариства.

 

Слухали:

Середу Н.А. – Голову реєстраційної комісії Товариства, з інформацією про підсумки проведеної реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

Відповідно до переліку акціонерів на дату проведення чергових загальних зборів акціонерами Товариства, що мають право на участь у зборах, є 4 (чотири) юридичні особи, які у сукупності володіють 600 000 штук простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій: 600 000 штук.

На початок проведення загальних зборів акціонерів Товариства зареєстровано 4 (чотири) представника акціонерів, що володіють простими іменним акціями Товариства у кількості 600 000 штук, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та 100 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Загальні збори акціонерів визнаються правомочними, бо в них беруть участь представники акціонерів, які, відповідно до п. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства.

 

Голосування з першого по дев’яте, а також з одинадцятого та дванадцятого питань порядку денного відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були надані акціонерам під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

Голосування з десятого питання порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які були надані акціонерам під час реєстрації.   

Рішення з десятого питання порядку денного приймається шляхом проведення кумулятивного голосування.

Рішення з дванадцятого питання порядку денного приймається більш як 50 % голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості, з інших питань порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

 

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Назарова А.А., який оголосив чергові загальні збори акціонерів Товариства відкритими та повідомив присутніх про затверджений Наглядовою радою Товариства ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.

4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік.

6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 фінансовий рік.

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.

9 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства.

10 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

12 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

          

1 питання. Слухали: Про обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Назаров А.А., який запропонував обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Назарова Андрія Анатолійовича, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Гуржий Наталію Анатоліївну.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 600 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Назарова Андрія Анатолійовича, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Гуржий Наталію Анатоліївну.

 

2 питання. Слухали: Про обрання лічильної комісії Товариства.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Назаров А.А., який запропонував обрати лічильну комісію Товариства у складі:

Член лічильної комісії: Бондаренко Олег Володимирович;

Член лічильної комісії: Самохвалов Дмитро Євгенійович.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 600 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі:

Член лічильної комісії: Бондаренко Олег Володимирович;

Член лічильної комісії: Самохвалов Дмитро Євгенійович.

 

3 питання. Слухали: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.

Виступила: Директор Товариства Гуржий Н.А.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Назаров А.А., який запропонував:

1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2014 рік;

2.  Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 600 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік;

2. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

 

4 питання. Слухали: Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Назаров А.А., який доповів звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2014 році. Голова Наглядової ради Товариства повідомив про результати проведених перевірок та контролю виконавчого органу Товариства.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства, який запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло. 

Голосували:

«за» – 600 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

 

5 питання. Слухали: Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Назаров А.А, який запропонував затвердити звіт Ревізора Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло. 

Голосували:

«за» – 600 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:  Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2014 рік.

 

6 питання. Слухали: Про затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 фінансовий рік.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Назаров А.А., який запропонував затвердити висновок Ревізора Товариства, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 фінансовий рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 600 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 фінансовий рік.

 

7 питання. Слухали: Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Назаров А.А., який запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 600 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

 

8 питання: Слухали: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Назаров А.А.

Голосували:

«за» – 600 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2014 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства.

2. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

 

9 питання. Слухали: Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Виступив: Голова засідання чергових загальних зборів акціонерів Товариства Назаров А.А., який запропонував, у зв’язку із поданням Ревізором Товариства Шульги К.О. заяви про дострокове припинення її повноважень як Ревізора Товариства, припинити повноваження Ревізора Товариства, покладені на  Шульгу К.О. з 03.04.2015 року.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 600 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Припинити з 03.04.2015 року повноваження Ревізора Товариства Шульги К.О.

 

10 питання. Слухали: Про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

Виступив: Голова засідання чергових загальних зборів акціонерів Товариства Назаров А.А., який запропонував для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та у зв’язку із невеликою кількістю акціонерів, обрати Ревізора Товариства строком на три роки з числа наступних кандидатів

  • Волобуєв Єгор Володимирович;
  • Ганжа Віталій Анатолійович.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

Розподіл голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:

«за» кандидата Волобуєв Єгор Володимирович –  68 600 голосів;

«за» кандидата Ганжа Віталій Анатолійович – 531 400 голосів.

Рішення прийнято. 

Вирішили:

1.    Обрати строком на три роки Ревізора Товариства в особі Ганжи Віталія Анатолійовича.

2.    Ухвалили рішення про те, що Ревізор Товариства приймає на себе обов’язки з 06.04.2015 року.

 

11 питання. Слухали: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

Виступив: Голова засідання чергових загальних зборів акціонерів Товариства Назаров А.А.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 600 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1.    Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства.

2.    Уповноважити директора Товариства Гуржий Н.А. на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

12 питання. Слухали: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Назаров А.А., який запропонував попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 600 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

 

Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Назаров А.А. запитав чи є у присутніх питання або зауваження та повідомив, що протокол чергових загальних зборів акціонерів Товариства буде надано Директору Товариства через 10 (десять) днів та закрив збори.

 

 

Голова зборів                                                      _________________                  А.А. Назаров

 

 

Секретар зборів                                     __________________                 Н.А. Гуржий

 

ProEmitent.INFO